Klinik Dışı Mikrobiyoloji
Ürünleri

GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı klinik dışı sektörlerde kullanılan (ilaç üreticileri, gıda maddeleri üreticileri, içme suyu dolum tesisleri ve halk sağlığı laboratuvarları vb…)  kullanıma hazır mikrobiyolojik besiyerlerini de üretmektedir.

“Mikrobiyoloji Kültür Ortamları” ürün grubumuzda yer alan tüm ürünler için üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarımızda uygulanmakta olan genel kapsayıcı standartlar ise şunlardır;

Sıra No Standart Numarası Standart Orijinal İsmi Standart Türkçe İsmi Yayın Tarihi Yayınlayan Kurum
1) M22-A3 Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media; Approved Standard – Third Edition Ticari kullanım hazır kültür ortamları için onaylanmış  kalite kontrol standardı – üçüncü yayın. Haziran 2004 CLSI Clinical Laboratory Standards Institute; A.B.D.
2) TS EN ISO 11133 Microbiology of food, animal feed and water – Preparation, production, storage and performance testing of culture media Gıda, yem ve su mikrobiyolojisi-Kültür ortamının hazırlama, üretim, muhafaza ve performans deneyi Ekim 2014 TSE Türk Standartları Enstitüsü

“Mikrobiyoloji Kültür Ortamları” ürün grubumuzda yer alan özellikle halk sağlığı mikrobiyolojisi alanında kullanılan ürünler için üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarımızda uygulanmakta olan ürünlere özel standartlar ise şunlardır;

Sıra No Standart Numarası Standart Orijinal İsmi Standart Türkçe İsmi Yayın Tarihi Yayınlayan Kurum
3) TS 8019 EN 26461-1 Water Quality-Detection and Enumeration of the spores of sulfite-Reducing Anaerobes (Clostridia)-Part: 1 Method by enrichment in a liquid medium Su kalitesi-Sülfit indirgeyen anaerob bakteri (clostridia) sporlarının tespiti ve sayımı-Bölüm 1: Sıvı besiyerinde zenginleştirme metodu Mart 1998 TSE Türk Standartları Enstitüsü
4) TS 8020 EN 26461-2 Water quality- Detection and enumeration of the spores of the sulfite-reducing anaerobes (lostridia)-Part 2:Method. Su kalitesi-Sülfit indirgeyen havasız ortam (anaerob) bakteri (clostridia) sporlarının aranması ve sayılması bölüm 2: Membran süzme metodu Eylül 1997 TSE Türk Standartları Enstitüsü
5) TS EN ISO 16266 Water quality – Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa – Method by membrane filtration Su kalitesi-Pseudomonas aeruginosa tayini ve sayımı-Membranla filtrasyon metodu Mart 2009 TSE Türk Standartları Enstitüsü
6) TS EN ISO 19458 Water quality – Sampling for microbiological analysis Su kalitesi – Mikrobiyolojik analizler için numune alma Aralık 2006 TSE Türk Standartları Enstitüsü
7) TS EN ISO 6222 Water quality- Enumeration of culturable microorganisms- Colony county by inoculation in a nutient agar culture medium. Su kalitesi- Kültürü yapılabilen mikroorganizmaların sayımı- Agar besiyerinde aşılama ile koloni sayımı Şubat 2002 TSE Türk Standartları Enstitüsü
8) TS EN ISO 7899-1 Water quality – Detection and enumeration of intestinal enterococci in surface and waste water – Part 1: Miniaturized method (most probable number) by inoculation in liquid medium (ISO 7899-1:1998) Su kalitesi- Yüzey ve atık sularında bağırsak enterokoklarının tespiti ve sayımı- Bölüm 1: Sıvı besiyerine aşılama yolu ile kısaltılmış yöntem (en muhtemel sayı) Nisan 2002 TSE Türk Standartları Enstitüsü
9) TS EN ISO 7899-2 Water quality – Detection and enumeration of intestinal enterococci – Part 2: Membrane filtration method Su kalitesi – Bağırsak enterokoklarının tespiti ve sayımı – Bölüm 2: Membran süzme yöntemi Nisan 2002 TSE Türk Standartları Enstitüsü
10) TS EN ISO 9308-1 Water quality – Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria – Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora Su kalitesi – Escherichia coli ve koliform bakterilerin sayımı – Bölüm 1: düşük bakterili zemin floralı sular için membranla süzme yöntemi Aralık 2014 TSE Türk Standartları Enstitüsü
11) TS EN ISO 9308-2 This part of ISO 9308 specifies a method for the enumeration of E. coli and coliform bacteria in water. ISO 9308’in bu bölümü, sudaki E. coli ve koliform bakterilerin sayımı için bir yöntemi kapsar. Ekim 2014 TSE Türk Standartları Enstitüsü
12) TS EN ISO 9308-3 Water quality- Detection and ensmeration of escherichia colrand coliform bakteria in surface waste water- Part 3: Miniaturized method (most probable number) by inoculation in liquid medium Su kalitesi-Yüzey ve atık sularda escherichia coli ve koliform bakterilerin tespit edilme ve sayımı-Bölüm 3:Sıvı ortamlarda aşılama ile küçültme metodu (en muhtemel sayı) Nisan 1999 TSE Türk Standartları Enstitüsü


Bu standartlara ilave olarak, hammadde tedarikimiz sadece güvenilir kaynaklarda “onaylı tedarikçi listemizde” bulunan tedarikçilerden yapılmaktadır.

Kullanmakta olduğumuz toz besiyerleri ve peptonlar yine dünyanın sayılı üreticilerinden tedarik edilmekte olup, “Deli Dana Hastalığından” ari belgeleri, lot bazında kalite kontrol sertifikaları ve lot bazında analiz belgeleri “kalite kontrol sorumlumuz” tarafından her teslimatta tek tek kontrol edildikten sonra ürünlerin kabulü yapılmaktadır.

Kullanmakta olduğumuz Petri kutuları gamma radyasyonla ışınlanmakta olup talep edildiği taktirde lot bazında ışınlama belgesini tarafınıza takdim edebiliriz.

Bu ürün grubundaki ürünlerimizin öne çıkan birkaç özelliği;

  • Hammadde olarak Merck markalı toz besiyerlerinin kullanılması
  • Güncel ABD ve Avrupa farmakopelerinin gerekliliklerine uyum
  • Ürünlerin kolay tanımlanabilmesi için etiketlerin farklı renklerde olması
  • Besiyeri içeriğinin kolay görünmesi için şeffaf etiketlerin kullanılması