Çevre Kontrol Besiyerleri

Ürün Kodu Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Kutu İçi Miktarı
0228
R2A Agar
Standart mikrobiyolojik analizlerde içme sularında heterotrofik toplam bakteri analizi için kullanılan katı besiyeridir.
420228110010 60 mm Petri Kutusu 40
420228120020 90 mm Petri Kutusu 20
0457
Tryptic Soy Broth
Genel sıvı besiyeri olarak ve klinik gıda, meşrubat, ilaç, serum, su, atık su, yemek, vb. sıvı veya katı numunelerde sterilite kontrolü için kullanılır.
420457410090 125 cc Cam Şişe 10
420457410100 125 cc Cam Şişe 10
0621 Baird Parker Agar Gıda, hava, yağ ve diğer numunelerden koagülaz pozitif staphylococların selektif üretimlerinde kullanılır. 420621160014 Rodac Petri 40
0679 Cetrimide Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Pseudomonas aeruginosa izolasyonu ve ön tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 420679160014 Rodac Petri 40
0616 Plate Count Agar Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. İnhibitör ve indikatör içermez. Bazı mayalar da bu besiyerinde gelişerek bakteri sayısına dâhil olabilir. 420616160014 Rodac Petri 40
0095 ROSACHROM Coliform Agar EPA yönergelerine uygundur. Koliform grup bakteriler ve Escherichia coli aranması ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 420095160014 Rodac Petri 40
0915 Sabouraud Dextrose Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 420915160014 Rodac Petri 40
0389 TSA; Lecithin, Tween 80 Kuaterner amonyum bileşikleri ile sterilize edilmiş yüzeylerden mikroorganizmaların izolasyonunda kullanılır. 420389160014 Rodac Petri 40