İlaç Sanayi

İlaç Sanayisinde Kullanılan Besiyerleri Tam Listesi

Ürün Kodu Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Kutu İçi Miktarı
0679 Cetrimide Agar
In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Pseudomonas aeruginosa izolasyonu ve ön tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.
420679110010 60 mm Petri Kutusu 40
420679120020 90 mm Petri Kutusu 20
0910 MacConkey Agar Laktozu fermentleyebilmelerine göre koliformlar ve diğer enterik patojenlerin üretim ve ayırt edilmesinde kullanılır. 420910110010 60 mm Petri Kutusu 40
0089
MacConkey Broth
In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakterilerin geliştirilmesi ve EMS yöntemiyle sayılması için selektif sıvı besiyeri olarak kullanılır.
420089410090 125 cc Cam Şişe 10
420089410100 125 cc Cam Şişe 10
0948 Mannitol Salt Agar Klinik ve klinik dışı (özellikle gıda) numunelerden patojenik Staphylococci türlerinin üretimlerinde kullanılır. 420948120020 90 mm Petri Kutusu 20
0916
Plate Count Agar
Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. İnhibitör ve indikatör içermez. Bazı mayalar da bu besiyerinde gelişerek bakteri sayısına dâhil olabilir.
420916110010 60 mm Petri Kutusu 40
420916120020 90 mm Petri Kutusu 20
0228
R2A Agar
Standart mikrobiyolojik analizlerde içme sularında heterotrofik toplam bakteri analizi için kullanılan katı besiyeridir.
420228110010 60 mm Petri Kutusu 40
420228120020 90 mm Petri Kutusu 20
0238
Rappaport Vasiliadis Broth (RVS)
İn vitro (canlı hücre dışında) standart mikrobiyolojik analizlerde Salmonella için selektif zenginleştirme besiyeri olarak kullanılır.
420238210007 16×120 mm PC Tüp 25
420238210010 16×120 mm PC Tüp 25
0915 Sabouraud Dextrose Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 420915120020 90 mm Petri Kutusu 20
0250 Sabouraud Dextrose Agar; Kloramfenikollü Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 420250120020 90 mm Petri Kutusu 20
0961 Tryptic Soy Agar Standart mikrobiyolojik analizlerde genel katı besiyeri olarak kullanılır. 420961120020 90 mm Petri Kutusu 20
0418 VRB Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Koliform grup bakteriler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 420418120020 90 mm Petri Kutusu 20
0663 XLD Agar Salmonella typhi ve diğer Salmonella türlerinin üretiminde ve izolasyonunda kullanılır. 420663120020 90 mm Petri Kutusu 20
0621 Baird Parker Agar Gıda, hava, yağ ve diğer numunelerden koagülaz pozitif staphylococların selektif üretimlerinde kullanılır. 420621120020 90 mm Petri Kutusu 20
0691 Patates Dekstroz Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde maya ve küfler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 420691120020 90 mm Petri Kutusu 20
0039 Antibiotic Broth No:3 Mikrobiyolojik tahlil tekniği ile antibiyotik potansiyelini belirlemek için kullanılır. 420039410060 125 cc Cam Şişe 10
0027 Antibiotic Medium 1 Mikrobiyolojik tahlil tekniği ile antibiyotik potansiyelini belirlemek için kullanılır. 420027120020 90 mm Petri Kutusu 20
0037 Antibiotic Medium 11 Mikrobiyolojik tahlil tekniği ile antibiyotik potansiyelini belirlemek için kullanılır. 420037120020 90 mm Petri Kutusu 20
0715 PBS; %0,3 Lecithin, %2 Tween 80 Steril olmayan farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik incelemesi için önerilen bir seyrelticidir. 420715410090 125 cc Cam Şişe 10
0717 PBS; %0,3 Lecithin, %3 Tween 80 Steril olmayan farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik incelemesi için önerilen bir seyrelticidir. 420717410090 125 cc Cam Şişe 10
0720 PBS; Thymidine, Tween 80 Steril olmayan farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik incelemesi için önerilen bir seyrelticidir. 420720410090 125 cc Cam Şişe 10
0652 Buffered Sodium Chloride Peptone Solution pH 7.0 In vitro yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde seyreltme çözeltisi olarak kullanılır. 420652410090 125 cc Cam Şişe 10
0389 TSA; Lecithin, Tween 80 Kuaterner amonyum bileşikleri ile sterilize edilmiş yüzeylerden mikroorganizmaların izolasyonunda kullanılır. 420389160014 Rodac Petri 40
0423 Tryptic Soy Agar; Tetrazolium Chloride Toplam aerobik bakteri sayımında kullanılan katı besiyeridir. 420423120020 90 mm Petri Kutusu 20
0424 Tryptic Soy Agar; Tween 80, Thymidine, Tetrazolium Toplam aerobik bakteri sayımında kullanılan katı besiyeridir. 420423120020 90 mm Petri Kutusu 20
0457
Tryptic Soy Broth
Genel sıvı besiyeri olarak ve klinik gıda, meşrubat, ilaç, serum, su, atık su, yemek, vb. sıvı veya katı numunelerde sterilite kontrolü için kullanılır.
420457410090 125 cc Cam Şişe 10
420457410100 125 cc Cam Şişe 10
0353 Tryptic Soy Broth; Lecithin, Tween 80 Mikroorganizmaların büyümesini desteklemek ve mikrobiyal kontaminasyonu tespit etmek için kullanılan genel amaçlı bir besiyeridir. 420353410100 125 cc Cam Şişe 10
0447 VRBD Agar Enterobacteriaceae üyelerinin belirlenmesi ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 420447120020 90 mm Petri Kutusu 20
0322 S.D.A.; Tween 80, Thymidine Maya ve küflerin geliştirilmesinde, dermatofitlerin izolasyonunda kullanılır. 420322120020 90 mm Petri Kutusu 20
0461 Tryptic Soy Broth; Thymidine, Tween 80 Dezenfektan kalıntılarının varlığında, üremesi güç olan aerobik bakteriler, maylar ve küflerin izolasyonu ve gelişmesi için kullanılır. 420461410090 125 cc Cam Şişe 10
0508 Burkholderia Cepacia Selective Agar Kistik fibrozlu hastaların solunum sekresyonlarından, Brukholderia cepacia kompleksinin seçici ve farklı izolasyonu için önerilen katı bir besiyeridir. 420508120020 90 mm Petri Kutusu 20
0622 Sabouraud Dextrose Broth Sabouraud Dextrose Broth, maya, küf ve asidik mikroorganizmaların geliştirilmesi için kullanılır 420622410090 125 cc Cam Şişe 10
0608 Enterococcosel Agar Klinik örneklerden fekal streptokokların (grup D) izolasyonu ve sayımı için seçici besiyeridir. 420608120020 90 mm Petri Kutusu 20