Süt ve Süt Ürünleri

Ürün Kodu Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Kutu İçi Miktarı
0679
Cetrimide Agar
In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Pseudomonas aeruginosa izolasyonu ve ön tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.
420679110010 60 mm Petri Kutusu 40
420679120020 90 mm Petri Kutusu 20
0089
MacConkey Broth
In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakterilerin geliştirilmesi ve EMS yöntemiyle sayılması için selektif sıvı besiyeri olarak kullanılır.
420089410090 125 cc Cam Şişe 10
420089410100 125 cc Cam Şişe 10
0648 Mannitol Tuz Agar Klinik ve klinik dışı (özellikle gıda) numunelerden patojenik Staphylococci türlerinin üretimlerinde kullanılır. 420648120020 90 mm Petri Kutusu 20
0062 m-CP Agar Membran filtrasyon yöntemiyle su numunelerinde Clostridium perfringens identifikasyonunda kullanılır. 420062110010 60 mm Petri Kutusu 40
0616
Plate Count Agar
Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. İnhibitör ve indikatör içermez. Bazı mayalar da bu besiyerinde gelişerek bakteri sayısına dâhil olabilir.
420616110010 60 mm Petri Kutusu 40
420616120020 90 mm Petri Kutusu 20
0228
R2A Agar
Standart mikrobiyolojik analizlerde içme sularında heterotrofik toplam bakteri analizi için kullanılan katı besiyeridir.
420228110010 60 mm Petri Kutusu 40
420228120020 90 mm Petri Kutusu 20
0418 VRB Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Koliform grup bakteriler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 420418120020 90 mm Petri Kutusu 20
0663 XLD Agar Salmonella typhi ve diğer Salmonella türlerinin ve üretiminde ve izolasyonunda kullanılır. 420663120020 90 mm Petri Kutusu 20
0621 Baird Parker Agar Gıda, hava, yağ ve diğer numunelerden koagülaz pozitif staphylococların selektif üretimlerinde kullanılır. 420621120020 90 mm Petri Kutusu 20
0691 Patates Dekstroz Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde maya ve küfler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 420691120020 90 mm Petri Kutusu 20