Petri Besiyerleri

Petri Besiyerleri Tam Listesi

Ürün Kodu Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Ambalaj Ölçüsü
00051 Aeromonas Yersinia Agar Klinik örneklerden Yersinia enterocolitica ve Aeromonas spp. izolasyonu amacıyla kullanılır. 00051-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00713 Bacillus Cereus Selective Agar Klinik ve gıda numunelerinden Bacillus cereus izolasyonu ve sayımı için seçici bir besiyeri olarak kullanılır. 00713-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00621 Baird Parker Agar Gıda, hava, yağ ve diğer numunelerden koagülaz pozitif staphylococların selektif üretimlerinde kullanılır. 00621-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00609 Beyin Kalp İnfüzyon agar Klinik örneklerden aerobik ve anaerobik, hastalık yapıcı ve yapmayan, titiz üreyen bakteriler, mayalar ve filamentöz mantarları içeren çok çeşitli organizma türlerinin kültivasyonuna uygun genel
amaçlı bir besiyeridir.
00609-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00610 Beyin Kalp İnfüzyon Agar; %5 Koyun Kanlı Titiz üreyen ve diğer organizmaların, özellikle de büyüme için kan isteyen mikroorganizmaların izole edilmesi ve yetiştirilmesi için kullanılır. 00610-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00411 Biggy Agar Candida albicans ve Candida tropicalis’in tespiti, seçici izolasyonu, farklılaşması ve olası tanımlanması için kullanılan seçici bir besiyeridir. 00411-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00612 Bizmut Sülfit Agar Patolojik maddelerden, kanalizasyondan, su kaynaklarından, yiyecek vb. numunelerden Salmonella Typhi ve diğer Salmonellaların seçici izolasyonu ve ön tespiti için kullanılır. 00612-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00613 Brilliant Green Agar Salmonella izolasyonu için selektif katı besiyeridir. 00613-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00618 Brucella Agar; % 5 Koyun Kanlı, Hemin ve Vitamin K1 li Klinik örneklerden anaerobların izolasyonu ve kültivasyonuna yönelik oldukça besleyici bir besiyeridir. 00618-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00197 Cary Blair Taşıma Ortamı Gram negatif ve anaerobik organizmalar için bir taşıma ortamı. 00197-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00343 CLED Agar İdrardan bakteri izole edilmesi ve sayılmasında kullanım için diferansiyel bir kültür ortamıdır. İdrar patojenleri ve kontaminantlarının gelişimini destekler fakat elektrolit içermemesi sebebiyle Proteus türlerinin aşırı kümelenmesini önler. 00343-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00061 CN Agar Pseudomonas aranması ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00061-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00248 Çikolatamsı agar Çeşitli klinik örneklerden elde edilen güç üreyen mikroorganizmaların, özellikle Neisseria ve Haemophilus türlerinin, izolasyonu ve kültivasyonuna yönelik seçici olmayan besiyerleridir. 00248-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00254 D-Coccosel Agar Klinik ve klinik olmayan örneklerden Enterococcus faecalis tespiti ve sayımı için kullanılır. 00254-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00665 DNAse Agar Deoksiribonükleaz (DNaz) aktivitesini esas alarak mikroorganizmaların ayrıştırılmasında kullanılır. 00665-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00288 EMB Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden gram negatif enterik bakterilerin üretilmesi ve izolasyonunda kullanılır. 00288-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00021 EMB Agar; Levine Gram negatif enterik bakterilerin, özellikle E. coli ve diğer Enterobacter türlerinin izolasyon ve ayrımı ile Candida albicans ‘ın hızlı tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00021-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00585 EMB Agar; Levine + SS Agar (A): EMB Agar; Levine: Laktoz fermentasyonlarına göre gram negatif bakterilerin izolasyon, üretim ve ayrımları. (B): SS Agar; Salmonellaların ve bazı Shigellaların selektif izolasyon ve üretimleri. 00585-PK9026AS10 Petri Kutusu 90 mm
00592 EMB Agar; Levine + Hektoen Enterik Agar (A) Gram negatif enterik bakteriler. Escherichia coli, Enterobacter türleri. (B) Gıdalar, dışkı numuneleri, çeşitli numuneler. Laktoz veya sükroz fermentasyonuna ve H2S üretimine göre, klinik ve klinik dışı çeşitli numunelerden, Gram (-) enterik mikroorganizmaların ayırt edilmesini sağlar. 00592-PK9026AS10 Petri Kutusu 90 mm
00285 Endo Agar Koliform ve Enterik mikroorganizmaların selektif üretimlerinde kullanılır. 00285-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00656 FEA Agar (Fenil Etil Alkol); %5 Koyun Kanlı Gram pozitif bakterilerin selektif izolasyonunda ve özellikle gram pozitif cocci. 00656-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00625 Hektoen Enterik Agar Genel laboratuvar kullanımı için tasarlanmıştır. Özellikle de dışkı örneklerinden elde edilen Shigella ve Salmonella türlerinin izolasyonu olmak üzere gram negatif enterik mikroorganizmaların izolasyonu ve kaltivasyonu için orta düzeyde seçici ve diferansiyel bir besiyeridir. 00625-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00265 Hemofilüs Selektif Agar Karışık floralı numunelerden haemophilusun selektif üretiminde kullanılır. 00265-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00308 Kolombiya Koyun Kanlı Agar Çeşitli numunelerin, özellikle nazlı üreyen bakterilerin üretiminde kullanılır. 00308-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00560 Kolombiya CNA Agar Klinik ve klinik olmayan örneklerden patojenik gram pozitif Cocci seçici izolasyonu için kullanılır. 00560-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00616 Koloni Sayım Agar Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. İnhibitör ve indikatör içermez. Bazı mayalar da bu besiyerinde gelişerek bakteri sayısına dâhil olabilir. 00616-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00854 Koyun Kanlı Agar Hassas mikroorganizmaların üretimlerinde ve mikroorganizmaların hemolitik aktivitelerinin incelenmesinde kullanılır. 00854-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00450 Koyun Kanlı Agar; Basitrasinli Boğaz kültürleri ve diğer klinik örneklerden A grubu Streptokokların izolasyonu ve tanımlanması için seçici bir besiyeridir. 00450-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00364 Koyun Kanlı Agar; Nalidiksik Asitli Streptekokların hemoltilik aktivitelerinin ayırımında kullanılır. 00364-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00584 Koyun Kanlı Agar + Çikolatamsı Agar Hassas mikroorganizmaların üretimlerinde, mikroorganizmaların hemolitik aktivitelerinin incelenmesinde (A);  özellikle Neisseria ve Haemophilus türlerinin, izolasyonu ve kültivasyonuna yönelik seçici olmayan besiyeri (B) olarak kullanılır. 00584-PK9026AS10 Petri Kutusu 90 mm
00582 Koyun Kanlı Agar + EMB Agar; Levine Hassas mikroorganizmaların üretimlerinde ve mikroorganizmaların hemolitik aktivitelerinin incelenmesinde (A); gram negatif enterik bakterilerin, özellikle E. coli ve diğer Enterobacter türlerinin izolasyon ve ayrımı ile Candida albicans ‘ın hızlı tanımlanması için selektif katı besiyeri (B) olarak kullanılır. 00582-PK9026AS10 Petri Kutusu 90 mm
00589 Koyun Kanlı Agar + Mueller Hinton Agar (A): Hassas mikroorganizmaların üretimlerinde ve mikroorganizmaların hemolitik aktivitelerinin incelenmesinde kullanılır. (B): Baueer Kirby metoduyla bazı bakterilerin antibiyotik duyarlılığı çalışmalarında kullanılır. 00589-PK9026AS10 Petri Kutusu 90 mm
00587 Koyun Kanlı Agar + Endo Agar (A): Hassas mikroorganizmaların üretimlerinde ve mikroorganizmaların hemolitik aktivitelerinin incelenmesinde kullanılır. (B): Koliform ve Enterik mikroorganizmaların selektif üretimlerinde kullanılır. 00587-PK9026AS10 Petri Kutusu 90 mm
00005 Legionella BCYE Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden Legionella türlerinin kültür ve izolasyonunda kullanılır. 00005-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00006 Legionella GVPC Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden Legionella türlerinin kültür ve izolasyonunda kullanılır. 00006-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00023 Listeria Agar Listeria monocytogenes ve diğer Listeria türlerinin klinik, besin ve süt ürünleri örneklerinden izolasyonu için kullanılan seçici bir besiyeridir. 00023-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00310 MacConkey Agar Laktozu fermentleyebilmelerine göre koliformlar ve diğer enterik patojenlerin üretim ve ayırt edilmesinde kullanılır. 00310-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00466 MacConkey Sorbitol Agar Patojen Escherichia coli mikroorganizmalarının seçilerek üretilmelerinde kullanılır. 00466-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00648 Mannitol Tuz Agar Klinik ve klinik dışı (özellikle gıda) numunelerden patojenik Staphylococci türlerinin üretimlerinde kullanılır. 00648-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00299 Mannitol Tuz Agar; Oksalisinli Metisilin dirençli Staphylococcus spp. (MRS) ‘ların izolasyonlarında kullanılır. 00299-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00297 MRSA Tarama Agar Klinik numunelerden Metisilin dirençli Staphylococcus aureus’un izolasyonu ve seçici identifikasyonu için tasarlanmıştır. 00297-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00300 Mueller Hinton Agar Baueer Kirby metoduyla bazı bakterilerin antibiyotik duyarlılığı çalışmalarında kullanılır. 00300-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00300-PK12045AS10 Petri Kutusu 120 mm
00305 Mueller Hinton Agar; % 5 Koyun Kanlı Streptococcus pneumoniae ve diğer streptokokların klinik izolatlarının disk difüzyon duyarlılık testleri ve hemolitik aktiviteleri için kullanılır. 00305-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00218 Nutrient Agar Çeşitli mikroorganizmaların üretimlerinde kullanılan genel amaçlı bir besiyeridir. 00218-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00691 Patates Dekstroz Agar Gıdalar ve diğer numunelerdeki maya ve küfler, mantarların sporlaşması. Koloni sayım metodları. 00691-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00070 Reinforced Clostridial Agar Anaerobların, özellikle Clostridium türlerinin yetiştirilmesi ve sayımı için katı bir besiyeridir. 00070-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00341 Sabouraud Dextrose Selective Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 00341-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00315 Sabouraud Dextrose Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 00315-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00250 Sabouraud Dextrose Agar; Kloramfenikollü Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 00250-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00242 Sabouraud Dextrose Agar; Kloramfenikol ve Gentamisinli Patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 00242-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00244 Sabouraud Dextrose Agar; Kloramfenikol ve Aktidonlu Patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 00244-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00363 Schaedler Agar Hastalık yapıcı anaerobik bakterilerin özellikle Bacteroides türlerinin üretimlerinde kullanılır. 00363-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00357 SS Agar Salmonellalar ve bazı shigellaların izolasyonunda kullanılır. 00357-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00133 SS Agar + Hektoen Enterik Agar (A: Salmonella Shigella Agar): Salmonellalar ve bazı shigellaların izolasyonunda kullanılır. (B: Hektoen Enterik Agar):Gıdalar, dışkı numuneleri, çeşitli numuneler. Laktoz veya sükroz fermentasyonuna ve H2S üretimine göre, klinik ve klinik dışı çeşitli num 00133-PK9026AS10 Petri Kutusu 90 mm
00659 TCBS Agar Vibrio cholerae ve diğer enteropatogenik vibrioların (V. parahaemolyticus ve NAG vibriolar) izolasyonu ve selektif geliştirilmesi için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00659-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00677 Thayer Martin Agar Özellikle Neisseria türleri selektif üretimlerinde kullanılır. 00677-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00361 Triptik Soya(CASO) Agar Standart mikrobiyolojik analizlerde genel katı besiyeri olarak kullanılır. 00361-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00302 Triptik Soya Agar; Koyun Kanlı Çeşitli klinik ve klinik dışı numunelerden güç üreyen ve güç üremeyen mikroorganizmaların izolasyonu ve hemolitik reaksiyonlarının saptanması için kullanılır. 00302-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00470 VRE Agar Klinik numunelerden vankomisine dirençli enterokokların izolasyonu için selektif besiyeridir. 00470-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00663 XLD Agar Salmonella typhi ve diğer Salmonella türlerinin ve üretiminde ve izolasyonunda kullanılır. 00663-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00041 Yersinia CIN Selective Agar Yersinia enterocolitica’nın izolasyonu için seçici bir diferansiyel ortamdır. 00041-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm