Gıda Ürünleri

Ürün Kodu Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Ambalaj Ölçüsü
00661 Alkaline Saline Peptone Water (ASPW) Gıda ve su örneklerinden Vibrio türlerinin zenginleştirilmesi için kullanılır. 00661-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00661-ŞC100BB10 Şişe 100 mL
00713 Bacillus Cereus Agar Bacillus cereus’un izolasyonu ve sayımı için seçici ve tanısal bir ortamdır. 00713-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00621 Baird Parker Agar Gıda, hava, yağ ve diğer numunelerden koagülaz pozitif staphylococların selektif üretimlerinde kullanılır. 00621-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00501 Bolton Enrichment Broth Gıda örneklerinde Campylobacter organizmalarının seçici ön zenginleştirilmesi için kullanılır. 00501-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00609 Brain Heart Infusion Agar Klinik örneklerden aerobik ve anaerobik, hastalık yapıcı ve yapmayan, titiz üreyen bakteriler, mayalar ve filamentöz mantarları içeren çok çeşitli organizma türlerinin kültivasyonuna uygun genel
amaçlı bir besiyeridir. 
00609-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00606 Brain Heart Infusion Broth Klinik ve klinik dışı numunelerden, hastalık yapıcı ve yapmayan bakterilerin üretimlerinde, Streptokoklar, Pnömokoklar ve Meningokokların üretimlerinde kullanılır. 00606-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00613 Brilliant Green Agar Salmonella izolasyonu için selektif katı besiyeridir. 00613-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00646 Buffered Peptone Water Salmonella türlerinin izolasyonu için seçici zenginleştirmeden önce kullanılacak olan bir ön zenginleştirme ortamıdır. 00646-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00626 Campylobacter Agar Campylobacter türlerinin izolasyonu için kullanılır. 00626-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00679 Cetrimide Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Pseudomonas aeruginosa izolasyonu ve ön tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00679-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00679-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00060 Clark Lubs Buyyon Mikroorganizmaların Voges Prokauer ve Metil Kırmızısı deneyleriyle karbonhidrat aktivitelerinin incelenmesi amacıyla kullanılır. 00060-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00061 CN Agar Pseudomonas aranması ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.  00061-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00614 Demir Sülfit Agar Sülfit bozulmasına neden olan termofilik anaerobik organizmaların tespitinde kullanılır. 00614-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00511 Dextrose Tryptone Agar Gıdalarda mezofilik ve termofilik aerobik mikroorganizmaların tespiti ve sayımı için kullanılır. 00511-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00091 DG-18 Agar Kurutulmuş ve yarı kurutulmuş yiyeceklerde maya ve küf sayımı için genel amaçlı bir besiyeridir. 00091-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00665 DNAse Agar Deoksiribonükleaz (DNaz) aktivitesini esas alarak mikroorganizmaların ayrıştırılmasında kullanılır. 00665-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00421 DRBC Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde maya ve küflerin geliştirilmesi ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00421-PK9020AS12 Petri Kutusu 90 mm
00017 EE Broth Enterobacteriaceae için zenginleştirme ortamı olarak kullanılır. 00017-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00017-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00288 EMB Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden gram negatif enterik bakterilerin üretilmesi ve izolasyonunda kullanılır. 00288-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00021 EMB Agar; Levine Gram negatif enterik bakterilerin, özellikle E. coli ve diğer Enterobacter türlerinin izolasyon ve ayrımı ile Candida albicans ‘ın hızlı tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00021-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00285 Endo Agar Koliform ve Enterik mikroorganizmaların selektif üretimlerinde kullanılır. 00285-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00660 Fluid A (Peptone Water) ISO 6887’ye uygun genel amaçlı bir seyreltme çözeltisidir. 00660-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00694 Fraser Broth Gıda ve çevre örneklerinden Listeria spp. izolasyonu için ikincil bir seçici tanısal zenginleştirme ortamıdır. 00694-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00636 GN Broth (Gram Negatif) Gram-negatif enterik organizmaların kültivasyonu için seçici bir zenginleştirme besiyeridir. 00636-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00636-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00625 Hektoen Enterik Agar Genel laboratuvar kullanımı için tasarlanmıştır. Özellikle de dışkı örneklerinden elde edilen Shigella ve Salmonella türlerinin izolasyonu olmak üzere gram negatif enterik mikroorganizmaların izolasyonu ve kaltivasyonu için orta düzeyde seçici ve diferansiyel bir besiyeridir. 00625-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00644 King’s A Besiyeri (P Agar) Pseudomonas türlerinin seçici olmayan izolasyon, kültivasyon ve pigment üretimi için kullanılır. 00644-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00644-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00643 Kligler Iron Agar Hidrojen sülfür oluşturmalarına ve şeker fermentasyonlarına göre Gram negatif enterobakterilerin ayrım ve tanınmalarında kullanılır. 00643-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00067 Lactose Broth Standart yöntemlere göre klinik örneklerde, su, gıda ve süt ürünlerindeki koliform bakteri tespitinde kullanılır. 00067-PCTD7BB25 Tüp 16x120mm
00019 Lauryl Sulphate Tryptose (LST) Broth Koliform grup bakterilerin EMS yolu ile sayılması için önerilen selektif sıvı besiyeridir. 00019-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00288 Lizin Demir Agar Bakterilerin, özellikle Enterobakter üyelerinin lizin dekarboksilaz ve hidrojen sülfür oluşturmalarına göre üretim ve identifikasyonlarında kullanılır. 00288-PCT7BB25 Tüp 16x120mm
00310 MacConkey Agar Laktozu fermentleyebilmelerine göre koliformlar ve diğer enterik patojenlerin üretim ve ayırt edilmesinde kullanılır. 00310-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00089 MacConkey Broth In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakterilerin geliştirilmesi ve EMS yöntemiyle sayılması için selektif sıvı besiyeri olarak kullanılır. 00089-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00089-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00466 MacConkey Sorbitol Agar Escherichia coli O157:H7’nin izolasyonu için kısmen seçici diferansiyel bir besiyeridir. 00466-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00003 Malt Extract Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde maya ve küflerin geliştirilmesi, izolasyonu ve sayımı için ve ayrıca mikrobiyel yöntemle vitamin analizinde test suşlarının geliştirilmesi için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00003-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00648 Mannitol Tuz Agar Klinik ve klinik dışı (özellikle gıda) numunelerden patojenik Staphylococci türlerinin üretimlerinde kullanılır. 00648-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00024 Maximum Recovery Diluent (MRD) Mikroorganizmaların maksimum geri kazanımı için koruyucu ve izotonik bir seyreltici olarak kullanılır. 00024-PCT9BB25 Tüp 16x120mm
00024-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00317 MRS Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Lactobacillus türlerinin geliştirilmesi, izolasyonu ve sayımı için katı besiyeri olarak kullanılır.  00317-PK6010AS11 Petri Kutusu 60 mm
00298 MRS Broth In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Lactobacillus türlerinin geliştirilmesi için sıvı besiyeri olarak kullanılır. 00298-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00034 Nitrate Broth Bakteriler tarafından nitrat azalmasının tespitinde kullanılır. 00034-PCTD7BB25 Tüp 16x120mm
00218 Nutrient Agar Çeşitli mikroorganizmaların üretimlerinde kullanılan genel amaçlı bir besiyeridir. 00218-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00219 Nutrient Broth Çeşitli mikroorganizmaların üretimlerinde kullanılan genel amaçlı bir besiyeridir. 00219-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00256 Oxford Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Listeria ssp. ve özellikle Listeria monocytogenes izolasyonu ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00256-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00319 Palcam Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Listeria ssp. ve özellikle Listeria monocytogenes izolasyonu ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00319-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00691 Patates Dekstroz Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde maya ve küfler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00691-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00616 Plate Count Agar Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. İnhibitör ve indikatör içermez. Bazı mayalar da bu besiyerinde gelişerek bakteri sayısına dâhil olabilir. 00616-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00616-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00238 Rappaport Vasiliadis Broth (RVS)  İn vitro (canlı hücre dışında) standart mikrobiyolojik analizlerde Salmonella için selektif zenginleştirme besiyeri olarak kullanılır. 00238-PCT7BB25 Tüp 16x120mm
00238-PCT10BB25 Tüp 16x120mm
00070 Reinforced Clostridial Agar Anaerobların, özellikle Clostridium türlerinin yetiştirilmesi ve sayımı için katı bir besiyeridir. 00070-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00095 ROSACHROM Coliform Agar EPA yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Koliform grup bakteriler ve Escherichia coli aranması ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00095-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00095-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00686 ROSACHROM E.Coli O157:H7 Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden Escherichia coli O157:H7’nin üretim ve izolasyonunda kullanılır. 00686-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00315 Sabouraud Dextrose Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 00315-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00250 Sabouraud Dextrose Agar; Kloramfenikollü  Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 00250-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00675 Safra Eskülin Azid Agar Bağırsak kökenli Enterokokların izolasyonunda kullanılır. 00675-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00675-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00683 Selenit F Buyyon Dışkı, klinik ve klinik dışı diğer numunelerden salmonella türlerinin izolasyon ve üretimleri için kullanılır. 00683-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00345 SIM Besiyeri Enterobakterilerin hidrojen sülfür oluşturma, indol oluşturma ve harekete göre ayrımlarında kullanılır. 00345-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00659 TCBS Agar Vibrio cholerae ve diğer enteropatogenik vibrioların (V. parahaemolyticus ve NAG vibriolar) izolasyonu ve selektif geliştirilmesi için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00659-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00361 Tryptic Soy Agar Standart mikrobiyolojik analizlerde genel katı besiyeri olarak kullanılır. 00361-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00360 Tryptic Soy Broth Mikrobiyolojide rutin üretim ve hazırlık çalışmalarında kullanılır. 00360-PCT10BB25 Tüp 16x120mm
00457 Tryptic Soy Broth In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde genel sıvı besiyeri olarak ve klinik gıda, meşrubat, ilaç, serum, su, atık su, yemek, vb. sıvı veya katı numunelerde sterilite kontrolü için kullanılır. 00457-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00457-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00438 TSC Agar Clostridium perfringens mikroorganizmalarının sayımı ve tanımlanmasında kullanılır. 00438-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00371 TSI Agar Laktoz, sükroz ve glükozu fermente etmelerine ve H2S üretmelerine göre enterobakterilerin tanınmalarında kullanılır. 00371-PCT7BB25 Tüp 16x120mm
00372 Üre Agar Çeşitli mikroorganizmaların, özellikle enterobakteriler, aerobik aktinomiçesler, streptokoklar ve nonfermentatif Gram (-) bakterilerin, üreaz aktivitelerine göre ayrımlarında kullanılır. 00372-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00418 VRB Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Koliform grup bakteriler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00418-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00418-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00444 Wort Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde küfler ve özellikle mayaların belirlenmesi ve sayımı için katı besiyeri olarak kullanılır. 00444-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00442 Wort Broth In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde küfler ve özellikle mayaların belirlenmesi ve sayımı için katı besiyeri olarak kullanılır. 00442-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00663 XLD Agar Salmonella typhi ve diğer Salmonella türlerinin ve üretiminde ve izolasyonunda kullanılır. 00663-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00015 XLT-4 Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde patojenik Enterobacteriaceae ve özellikle Salmonella için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00015-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00602 Yeast Malt Agar Maya ve küflerin canlandırılması ve kültivasyonunda kullanılır. 00602-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00041 Yersinia CIN Selective Agar Yersinia enterocolitica’nın izolasyonu için seçici bir diferansiyel ortamdır. 00041-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm