İlaç Sanayi

Ürün Kodu Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Ambalaj Ölçüsü
00039 Antibiotic Broth No:3 Mikrobiyolojik tahlil tekniği ile antibiyotik potansiyelini belirlemek için kullanılır. 00039-ŞC60BB10 Şişe 100 mL
00027 Antibiotic Medium 1 Mikrobiyolojik tahlil tekniği ile antibiyotik potansiyelini belirlemek için kullanılır. 00027-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00037 Antibiotic Medium 11 Mikrobiyolojik tahlil tekniği ile antibiyotik potansiyelini belirlemek için kullanılır. 00037-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00678 Azide Dextrose Broth In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde enterokokların aranması ve sayılması için selektif sıvı besiyeri olarak kullanılır. 0678-PCT5BB25 Tüp 16×120 mm
00621 Baird Parker Agar Gıda, hava, yağ ve diğer numunelerden koagülaz pozitif staphylococların selektif üretimlerinde kullanılır. 00621-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00613 Brilliant Green Agar Salmonella izolasyonu için selektif katı besiyeridir. 00613-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00646 Buffered Peptone Water Salmonella türlerinin izolasyonu için seçici zenginleştirmeden önce kullanılacak olan bir ön zenginleştirme ortamıdır. 00646-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00697 Buffered Peptone Water; Lecithin, %2 Tween 80 Steril olmayan farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik incelemesi için önerilen bir seyrelticidir. 00697-FK90BB10 Flakon 100 mL
00652 Buffered Sodium Chloride Peptone Solution pH 7.0 In vitro yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde seyreltme çözeltisi olarak kullanılır. 00652-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00679 Cetrimide Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Pseudomonas aeruginosa izolasyonu ve ön tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00679-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00679-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00380 D/E Neutralizing Agar Bakteriyostatik özelliklere sahip olan dezenfektanları ve antimikrobiyalleri nötralize ederken, çevresel örneklerden hijyenik önem taşıyan yüzeylerde bulunan mikroorganizmaların tespiti ve sayımı için kullanılır. 00380-PK6010AS10 Rodac Petri 60 mm
00380-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00017 EE Broth Enterobacteriaceae için zenginleştirme ortamı olarak kullanılır. 00017-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00017-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00288 EMB Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden gram negatif enterik bakterilerin üretilmesi ve izolasyonunda kullanılır. 00288-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00021 EMB Agar; Levine Gram negatif enterik bakterilerin, özellikle E. coli ve diğer Enterobacter türlerinin izolasyon ve ayrımı ile Candida albicans ‘ın hızlı tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00021-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00020 Fluid Thioglycollate Medium (FTM) In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde obligat ve fakültatif anaerobik ve mikroaerofilik bakterilerin geliştirilmesi, izolasyonu ve sterilite testleri için selektif yarıkatı besiyeri olarak kullanılır. 00020-PCT5BB25 Tüp 16×120 mm
00020-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00820 İzotonik Sodyum Klorür Çözeltisi Koruyucu ve izotonik bir seyreltici olarak kullanılır. 00820-PCT10BB25 Tüp 16×120 mm
00644 King’s A Besiyeri (P Agar) Pseudomonas türlerinin seçici olmayan izolasyon, kültivasyon ve pigment üretimi için kullanılır. 00644-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00644-PCT5BB25 Tüp 16×120 mm
00645 King’s B Besiyeri (F Agar) Pseudomonas türlerinin seçici olmayan izolasyon, kültivasyon ve pigment üretimi için kullanılır. 00645-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00645-PCT5BB25 Tüp 16x120mm
00308 Kolombiya Koyun Kanlı Agar Çeşitli numunelerin, özellikle nazlı üreyen bakterilerin üretiminde kullanılır. 00308-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00067 Lactose Broth Standart yöntemlere göre klinik örneklerde, su, gıda ve süt ürünlerindeki koliform bakteri tespitinde kullanılır. 00067-PCTD7BB25 Tüp 16×120 mm
00310 MacConkey Agar Laktozu fermentleyebilmelerine göre koliformlar ve diğer enterik patojenlerin üretim ve ayırt edilmesinde kullanılır. 00310-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00089 MacConkey Broth In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakterilerin geliştirilmesi ve EMS yöntemiyle sayılması için selektif sıvı besiyeri olarak kullanılır. 00089-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00089-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00648 Mannitol Salt Agar Klinik ve klinik dışı (özellikle gıda) numunelerden patojenik Staphylococci türlerinin üretimlerinde kullanılır. 00648-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00024 Maximum Recovery Diluent (MRD) Mikroorganizmaların maksimum geri kazanımı için koruyucu ve izotonik bir seyreltici olarak kullanılır. 00024-PCT9BB25 Tüp 16×120 mm
00024-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00017 Maximum Recovery Diluent (MRD) Enterobacteriaceae’nin seçici olarak zenginleştirilmesinde kullanılır. 00017-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00017-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00300 Mueller Hinton Agar Baueer Kirby metoduyla bazı bakterilerin antibiyotik duyarlılığı çalışmalarında kullanılır. 00300-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00300-PK12045AS10 Petri Kutusu 120 mm
00218 Nutrient Agar Çeşitli mikroorganizmaların üretimlerinde kullanılan genel amaçlı bir besiyeridir. 00218-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00219 Nutrient Broth Çeşitli mikroorganizmaların üretimlerinde kullanılan genel amaçlı bir besiyeridir. 00219-PCT5BB25 Tüp 16×120 mm
00691 Patates Dekstroz Agar Maya ve küfler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00691-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00810 PBPS; %0,3 Lecithin, %3 Tween 20 Hasar görmüş hücrelerin yüksek oranda geri kazanılmasını sağlamak amacıyla kullanılan zengin besiyeridir. 00810-ŞC90BB11 Şişe 100 mL
00030 Phenol Red Broth In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde karbohidrat kullanımı esaslı tanımlama testleri için kullanılan bazal sıvı besiyeridir. 00030-PCT5BB25 Tüp 16×120 mm
00030-FK800BB12 Flakon 1.000 mL
00812 Phosphate Buffered Peptone Saline Seri seyreltme için birincil çözücü olarak kullanılır. 00812-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00616 Plate Count Agar Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. İnhibitör ve indikatör içermez. Bazı mayalar da bu besiyerinde gelişerek bakteri sayısına dâhil olabilir. 00616-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00616-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00228 R2A Agar Standart mikrobiyolojik analizlerde içme sularında heterotrofik toplam bakteri analizi için kullanılan katı besiyeridir. 00228-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00228-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00228-ŞC200AS10 Şişe 250 mL
00238 Rappaport Vasiliadis Broth (RVS)  İn vitro (canlı hücre dışında) standart mikrobiyolojik analizlerde Salmonella için selektif zenginleştirme besiyeri olarak kullanılır. 00238-PCT7BB25 Tüp 16×120 mm
00238-PCT10BB25 Tüp 16×120 mm
00070 Reinforced Clostridial Agar Anaerobların, özellikle Clostridium türlerinin yetiştirilmesi ve sayımı için katı bir besiyeridir. 00070-PK6010AS10 Petri Kutusu 60 mm
00070-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00315 Sabouraud Dextrose Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 00315-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00250 Sabouraud Dextrose Agar; Kloramfenikollü  Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 00250-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00674 Safra Eskülin Agar Bağırsak kökenli Enterokokların izolasyonunda kullanılır. 00674-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00674-PCT5BB25 Tüp 16×120 mm
00683 Selenit F Buyyon Dışkı, klinik ve klinik dışı diğer numunelerden salmonella türlerinin izolasyon ve üretimleri için kullanılır. 00683-PCT5BB25 Tüp 16×120 mm
00116 Thioglycollate Broth Anaerobların geliştirilmesi ve sayılması, ayrıca klinik numuler, gıda, meşrubat, ilaç, serum, su, atık su, yemek, vb. numunelerde sterilite testi için kullanılır. 00116-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00116-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00361 Tryptic Soy Agar Standart mikrobiyolojik analizlerde genel katı besiyeri olarak kullanılır. 00361-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00361-ŞC100BB10 Şişe 250 mL
00389 TSA; Lecithin, Tween 80 Kuaterner amonyum bileşikleri ile sterilize edilmiş yüzeylerden mikroorganizmaların izolasyonunda kullanılır. 00389-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00423 Tryptic Soy Agar; Tetrazolium Chloride Toplam aerobik bakteri sayımında kullanılan katı besiyeridir. 00423-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00360 Tryptic Soy Broth Mikrobiyolojide rutin üretim ve hazırlık çalışmalarında kullanılır. 00360-PCT5BB25 Tüp 16×120 mm
00360-PCT10BB25 Tüp 16×120 mm
00457 Tryptic Soy Broth Genel sıvı besiyeri olarak ve klinik gıda, meşrubat, ilaç, serum, su, atık su, yemek, vb. sıvı veya katı numunelerde sterilite kontrolü için kullanılır. 00457-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00457-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00457-FK990BB12 Flakon 1.000 mL
00353 Tryptic Soy Broth; Lecithin, Tween 80 Mikroorganizmaların büyümesini desteklemek ve mikrobiyal kontaminasyonu tespit etmek için kullanılan genel amaçlı bir besiyeridir. 00353-FK100BB10 Flakon 100 mL
00418 VRB Agar Koliform grup bakteriler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00418-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00447 VRBD Agar Enterobacteriaceae üyelerinin belirlenmesi ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00447-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00663 XLD Agar Salmonella typhi ve diğer Salmonella türlerinin ve üretiminde ve izolasyonunda kullanılır. 00663-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm