KVKK Aydınlatma Metni

GBL GÜL BİYOLOJİ LABORATUVARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uymakla yükümlüdür ve faaliyet süreçlerinde işlenen tüm kişisel veriler bu kanun kapsamındadır.

Gbl Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verilerin korunması hakkında gerekli önlemleri almaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’un ortaya koymuş olduğu genel ilkelere uygun davranmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkelerimiz şu şekildedir;

1) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
2) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
3) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
4) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
5) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin ve üye iş yerlerimizin ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Ayrıca Şirketimiz hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi aradığınızda, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer, organizasyon ve toplantılara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel veriler, şirketimiz tarafından;

Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
Ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler ve aday müşteriler açısından; kampanya ve hizmetlerin tanıtımı ile pazarlamasının yapılması,
Müşteri sorun ve şikâyetlerinin çözümlenmesi,
İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,
Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Üye iş yerleri ve iş ortakları ile ilişkilerin yönetilmesi,
Muhasebe ve ödeme işlemlerinin takibi,
Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması
Finansal kontrol ve raporlamaların yapılarak yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi,
İç kontrol ve denetim faaliyetlerinin yönetilmesi,
Teklif ve sözleşmelerin takibi, satış sonrası destek sağlanması, lojistik süreçlerin
planlanması,
iptal-iade işlemlerinin takibi, talep ve şikayetlerin yönetimi,
Mali mevzuata uyum sağlanması,
Fuar, kongre ve sair organizasyon planlamaları,
Sosyal medya yönetimi,
Bülten gönderimi
Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması ve sayılan tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirketimiz, kişisel verilerinizi yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımız, üye iş yerlerimiz, ürün gönderimi ve lojistik süreçlerin planlanması amacıyla kargo şirketlerine, gümrük müşavirlerine bankalar, Fuar, kongre ve sair organizasyonların planlanması amacıyla seyahat ve konaklama konusunda hizmet sunan şirketlere finansal kuruluşlar, bağımsız denetim kuruluşları vb. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruşlar ile paylaşabilir. Saklanan veriler, KVK Kanunu’ nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Şirket tarafından iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Microsoft Outlook, Microsoft Teams, yazılımları kullanılacaktır. Sağlanan bu yazılım hizmetlerinin alt yapısı ve veri tabanları Türkiye sınırları dışında, Avrupa Birliği sınırları içinde bulunmaktadır. Türk müşterilerimiz bakımından işbu nedenle kişisel verilerin yurtdışına aktarımında açık rızalarının bulunması şartına dayanılabilmektedir.

SAKLAMA SÜRESİ

Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgelerin yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre saklanması söz konusu olup kişisel verilerinizin silinmesini istemeniz halinde bu talebiniz, yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonuna kadar yerine getirilebilecek, bu süreç içerisinde kişisel verileriniz yasal düzenlemelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret olmaksızın sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

1.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6.7’ nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7.(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için başvuru formumuzu doldurarak talebinizi DUDULLU OSB MAH. İMES-305 SK. İMES SİTESİ C BLOK NO: 16 ÜMRANİYE / İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden veya posta yoluyla teslim edebilir veya info@gbl.com.tr e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “Başvuru Usulü” başlıklı 5. Maddesi’ne göre Şirket’e göndereceğiniz başvuruda;

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
Talep konusu bulunması zorunludur.

Bunlara ek olarak, talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.